Algemene voorwaarden

Adviesbureau Van Wees, te Uitgeest
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, onder nummer: 61247490.

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die Adviesbureau Van Wees aangaat, met betrekking tot uitvoering van diensten, organiseren van trainingen en het geven van advies.

1.2 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Adviesbureau Van Wees.

1.3 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/ verkoper aangeduid als opdrachtnemer, dit is degene die deze voorwaarden hanteert. De andere partij wordt verder betiteld als opdrachtgever.

1.4 De standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 De opdrachtnemer heeft het recht om alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen bij de opdrachtgever, als de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven.

2.3 De opgegeven prijzen gelden vanaf kantoor en zijn exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken, enz. zijn niet bindend voor de opdrachtnemer, tenzij er uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3: Auteursrechten

De opdrachtnemer behoudt alle auteursrechten op de door hem verstrekte documentatie, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, software en offertes.

Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De opdrachtgever dient zich hier aan te houden en op het eerste verzoek te retourneren aan de opdrachtnemer, op straffe van een boete van € 2.500,= per keer.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen.

4.1 De door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn vrijblijvend.

4.2 Opdrachtnemer aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor ontwerpen en/ of adviezen, die door of namens opdrachtgever uitgewerkt zijn. Voor het opvolgen van door opdrachtnemer voorgeschreven advies is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

4.3 Wenst de opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het gemaakte ontwerp aan de opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.

Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. De opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te krijgen het gehele ontwerp te bestuderen en te controleren en daartoe dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk zijn te verstrekken.

4.4 Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 4.3 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid aan de opdrachtnemer wil overdragen.

4.5 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor middelen en gegevens die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Overeenkomsten

Overeenkomsten, in welke vorm dan ook, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de op-drachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit schriftelijke bevestiging of uit het feit dat de op-drachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 6: Oplevering

6.1 Oplevertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

6.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige middelen en gegevens hem tijdig zullen worden geleverd.

Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Hierbij moet de opdrachtgever de opdrachtnemer een termijn gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeenge-komen levertijd, om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.3 Wanneer een beheerssysteem na het verstrijken van de levertermijn door opdrachtnemer niet is opgeleverd, zijn de hieraan verbonden risico’s voor zijn rekening.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

7.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolg van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van op-drachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

7.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

7.5 Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: Omvang van het aangenomen werk.

8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat informatie en gegevens, die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen worden.

8.2 In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):

a) het voldoen aan wettelijke vereisten, Europese richtlijnen en nationale normen, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst nog niet van kracht waren.

b) meerdere exemplaren van verstrekte adviezen, ontwerpen en cursusgegevens.

c) het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken.

d) de kosten van externe keuringsinstanties.

e) Het verzorgen van subsidie (aanvragen)

f) extra vervoers-, verblijfs- en/ of verzendkosten.

Artikel 9: Wijzigingen van het aangenomen werk

9.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, veroorzaakt door bijzondere opdracht van opdrachtgever, worden beschouwd meerwerk voor zover er meer kosten uit ontstaan. Zij worden beschouwd als minderwerk voor zover daaruit minder kosten ontstaan.

9.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, productievermindering wachttijden en andere onkosten, zoals derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan.

b) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk;

c) De door opdrachtnemer te vergoede schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 11: Garantie

11.1 Bij ondeugdelijk verstrekte documentatie, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, software en offertes heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren. Nieuw te verstrekken documentatie, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, software en offertes worden door opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.

11.2 Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

11.3 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

11.4 De opdrachtnemer staat in voor het geleverde werk, maar kan geen aanspraak aanvaarden, wanneer wel of geen gevolg wordt gegeven aan het opvolgen van adviezen omtrent verstrekte documentatie, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, software en offertes.

Artikel 12: Vervoer- en verzendkosten

12.1 Alle zakenreizen van meer dan 15 kilometer van kantoor zijn voor risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Buitengewoon vervoer, indien niet in offerte opgenomen komt geheel voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Verzendkosten van informatie en gegevens komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Kosten van extra kopieën, alsmede reproducties van cursusgegevens, ontwikkelde software en data worden tegen kostprijs verstrekt.

Artikel 13: betaling

13.1 Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van het uit te voeren werk.

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:

– opgedragen werkzaamheden op maandrekening te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum;

– grotere objecten en aanneming van werk:

* 50% van de overeengekomen prijs bij opdracht;

* 50% van de overeengekomen prijs bij oplevering.

13.2 Onkosten voor rekening van opdrachtnemer voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn.

13.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid naar de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedon-gen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

13.4 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

13.5 Wanneer trainingen, advieskosten of andere werkzaamheden van de opdrachtnemer subsidiabel zijn, is dit geen reden tot verandering in de geldelijke (betalings-)verplichtingen van opdrachtgever.

13.6 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever;

– in staat van faillissement geraakt;

– surséance van betaling vraagt;

– zijn onder curatele stelling is aangevraagd;

– wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

– wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

13.7 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 2% per maand. Tevens worden alle aanmaningen verhoogd met administratiekosten. De rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

13.8 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de vordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend volgens het tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Uit het feit dat de opdrachtnemer zich verzekert van hulp van derde, blijkt de grootte van en gehoudenheid tot betaling van de gerechtelijke kosten.

Artikel 14: Klachten

14.1 De opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie, indien hij niet binnen 14 dagen na het ontdekken of het kunnen ontdekken schriftelijk heeft geprotesteerd bij de opdrachtnemer.

14.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de bovenvermelde termijn heeft gereclameerd en/ of de opdrachtgever niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 15: Prijswijziging

15.1 De overeen gekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen op de dag van offerte.

15.2 Indien tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering meer dan zes maanden zit en de prijzen van lonen, materialen en dergelijke een wijziging hebben ondergaan, wordt de overeenkomstige aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal gelijktijdig plaatsvinden met de hoofdsom of met de laatste betalingstermijn daarvan.

15.3 Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van opdrachtnemer materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, zal opdrachtgever de eventuele hiermee te maken kosten voor eigen rekening nemen, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij wettelijk bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene voorwaarden NRTO

Algemene voorwaarden voor consumenten NRTO: Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf
Gedragscode NRTO: https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/ 

Van Wees Adviesgroep
Scroll naar boven