Algemene voorwaarden Van Wees Opleidingen

Artikel 1. Definities

a. Van Wees Opleidingen: Van Wees Opleidingen,
handelsnaam van Adviesbureau E.L. van Wees BV.
b. Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke persoon of organisatie die met Van Wees Opleidingen onderhandelt over het verstrekken van
een opdracht dan wel een opdracht heeft verstrekt.
c. Opdracht: Opdracht tot het verzorgen van een cursus door
Van Wees Opleidingen in welke vorm dan ook.
d. Cursist: De door opdrachtgever opgegeven persoon die
deelneemt aan een door Van Wees Opleidingen verzorgde cursus.
e. Cursus: Een door Van Wees Opleidingen verzorgde vorm van trai-
ning of opleiding in welke vorm dan ook.
f. Aanmelding: De inschrijving van een cursist waarbij een overeen-
komst tot het ontvangen van een cursus wordt aangegaan. Over- eenkomsten binden Van Wees Opleidingen, ook wanneer deze door tussenpersonen namens Van Wees Opleidingen met derden zijn gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door
Van Wees Opleidingen zijn bevestigd.
g. Cursusmateriaal: Al het materiaal, in welke vorm dan ook, dat voor
uitvoering van een cursus wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn, voor zover hiervan niet schriftelijk is afgeweken, van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten van Van Wees Opleidingen .
b. Door aanmelding of het verstrekken van een opdracht aanvaarden cursist en opdrachtgever deze voorwaarden.
c. De overeenkomst tussen Van Wees Opleidingen en de opdracht- gever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier.
d. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. Indien opdrachtgever zorgdraagt voor aanmelding van de cursist dient opdrachtgever deze voorwaarden bekend te maken en op te leggen aan de cursist.

Artikel 3. Prijzen en betaling

a. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. De geldigheidsduur van een aanbieding bedraagt 3 maanden
na offertedatum en onder voorwaarde dat de uitvoering kan
plaats-vinden binnen de in de offerte vermelde tijdsduur.
c. De aanbieding vormt steeds een samenhangend geheel met de
omschreven opzet van de cursus. Wijzigingen in deze opzet zul- len tevoren met de opdrachtgever worden besproken en kunnen leiden tot aanpassing van de aanbieding. Een en ander zal altijd schriftelijk worden vastgelegd.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, dienen facturen voor de cursus, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, betaald te zijn.
e. Indien genoemde betalingstermijn wordt overschreden,
is Van Wees Opleidingen gerechtigd over het factuurbedrag een rente te rekenen, die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat daar enige kennisgeving aan vooraf is gegaan.
f. Alle kosten die Van Wees Opleidingen moet maken voor incasso van niet betaalde facturen zijn voor rekening van de opdrachtge- ver.
g. Van Wees Opleidingen heeft te allen tijde het recht van opdracht- gever te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen, terwijl Van Wees Opleidingen het recht heeft de levering te schorsen zolang opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 4. Cursusuitvoering

a. Toelating tot een cursus geeft geen garantie dat de cursist de cursus met succes zal doorlopen.
b. Selectie op basis van de door Van Wees Opleidingen verstrekte toelatingsnormen geschiedt door opdrachtgever,
tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
c. Van Wees Opleidingen kan cursisten die het normale verloop van de cursus verhinderen uit de cursus verwijderen. Verwijdering laat iedere verplichting tot betaling onverlet.
d. Aan de opgegeven lesdata en tijden wordt strikt de hand gehouden.

Artikel 5. Eigendomsrechten

Het auteursrecht van cursusmateriaal, anders dan door derden aangeleverd materiaal, berust bij Van Wees Opleidingen . Opdrachtgever is gerechtigd cursusmateriaal voor intern gebruik aan te wenden. Voor elk ander gebruik of vermenigvuldiging op welke wijze dan ook, is vooraf nadrukkelijke schriftelijke toestem- ming van Van Wees Opleidingen en/of de leverancier van het cursusmateriaal noodzakelijk.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en reclames

a. Van Wees Opleidingen zal naar beste weten en kunnen de opdracht uitvoeren en kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor feitelijke onjuistheden in de opdrachtuitvoering, waarvan mag worden aangenomen dat deze op basis van de bij Van Wees Opleidingen aanwezige kennis niet opgetreden hadden mogen worden. Van Wees Opleidingen ] is niet aansprakelijk voor enige vervolgschade.
b. Ter zake materiaal dat Van Wees Opleidingen ] in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft, is opdrachtgever verplicht volledige vrijwaring te verschaffen tegen eventuele aan-spraken van derden.
c. Indien Van Wees Opleidingen onverhoopt toch tot vergoeding van de schade is gehouden, dan zal die nimmer meer bedragen dan de factuurprijs.
d. Reclames dienen uiterlijk 2 weken na levering schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht het geleverde te hebben aanvaard.

Artikel 7. Annulering/Verzuim

a. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft
Van Wees Opleidingen het recht de cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot ver- goeding van schade of kosten. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden.
b. Annulering van een cursus door opdrachtgever of cursist kan al- leen schriftelijk geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels: • Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de
cursist(e) of diens werkgever niet van de verplichting tot beta- ling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

  • Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus dient de opdrachtgever € 20,00 administratiekosten te betalen.
  • 3 en 4 weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cur- susgeld verschuldigd.
  • Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
  • Voor arrangementskosten gelden bij annulering de regelingen van het hotel en/of conferentieoord.

Artikel 8. Ontbinding

Van Wees Opleidingen kan, zonder tot enige vorm van schadever-goeding verplicht te zijn, met onmiddellijke ingang de overeen-komst met de opdrachtgever ontbinden, indien:
a. opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aan- vraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
b. opdrachtgever of deelnemer een of meer verplichtingen voort- vloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Van Wees Opleidingen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Bevoegd tot kennisnemen van geschillen is uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrecht-bank te Haarlem, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.
Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.

Scroll naar boven